Sunday, June 17, 2012

PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


SET INDUKSI (PERMULAAN)

Menarik Perhatian

 1. Nada Suara
 2. Bahan Bantu Mengajar
 3. Gerak Isyarat
 4. Aktiviti luar biasa

Menstruktur

 1. Mengaitkan pengetahuan lepas murid
 2. Mengaitkan pelajaran baru
 3. Mengaitkan peristiwa
 4. Mengaitkan minat dan pengalaman murid

Motivasi

 1. Rasa ingin tahu
 2. Teknik bercerita
 3. Menunjukkan aktiviti berguna
 4. Soalan mencabar minda

Membuat perkaitan

 1. Had tugas yang akan dijalankan
 2. Siri soalan yang berkaitan
 3. Menjelaskan cara melaksanakan tugas
 4. Menyatakan aktiviti / tugas / projek

PENGENALAN ISI

 1. Mengenalpasti isi pelajaran
 2. Isi sesuai dengan tahap kebolehan murid dan peruntukan waktu
 3. Fakta benar dan tepat
 4. Menggunakan alat bantu secara efektif
 5. Guru membimbing pembinaan konsep dan menyatakan isi pelajaran
PERKEMBANGAN ISI

1. Konsep dan isi hendaklah jelas
2. Disampaikan mengikut turutan
3. Kaedah dan teknik sesuai dengan isi pelajaran
4. Kuantiti isi bertepatan dengan masa yang diperuntukkan
5. Aktiviti pelajaran selaras dengan isi
6. Latihan berfaedah dan bermakna kepada murid
7. Isi disampaikan seperti yang dirancang
8. Bahan bantu yang relevan dan bermakna
9. Disampaikan dengan gaya dan laras bahasa sesuai dan menarik

PENGUKUHAN ISI

1.   Sesuai dan boleh difahami
2.   Konsep terbina mempunyai pertalian dengan tajuk
3.   Penggunaan pendekatan, strategi, kaedah dan teknik bersesuaian dengan konsep yang hendak dibina
4.   Membimbing murid menguasai konsep dan isi melalui aktiviti yang dapat dikaitkan dengan pengalaman lampau dan sebenar
5.   Dapat menggunakan hasil pembelajaran dalam menyelesaikan masalah sebenar yang berkaitan serta membuat pilihan dalam situasi baru
6.   Mengekalkan minat serta meningkatkan motivasi murid
7.   Berlakunya pembinaan konsep yang bermakna

PENILAIAN

     Dapat mengesan penguasaan dan kelemahan murid
1.   Semasa proses pengajaran dan pembelajaran
2.   Semasa membuat penilaian tidak formal
     Dapat mengesan kemajuan murid
1.   secara formatif selepas sebahagian isi atau kemahiran disampaikan
2.   Secara sumatif selepas selesai aktiviti pengajaran dan pembelajaran
3.   Untuk menentukan keperluan kepada aktiviti pengayaan serta pemulihan
4.   Melalui penilaian formal dan tidak formal

PENUTUP

1.   Membantu murid mengukuhkan konsep / kemahiran yang dipelajari
2.  Rumusan, pengukuhan dan penilaian
3.  Penutup kognitif dan sosial
4.  Menilai pencapaian hasil pembelajaran
5.  Membuat refleksi


(saya bukan guru yang terlatih, jadi untuk memastikan saya mengajar dengan cara yang TERBAIK..saya peerlu ada latihan pengukuhan untuk jadi guru seperti mereka yang diLATIH..:) jangan sampai leetih! ;) heeeeee:D hamik bace same3..;)